ÝZMÝR'DE YEMÝNLÝ TERCÜME BÝZÝM ÝÞÝMÝZ ... ÝZMÝR'ÝN YEMÝNLÝ TERCÜMANIYIZ... (232) 425-4940 * (533) 232-9025

Volcanalia | Amerika Vizesi | 323-878-9742 | Ýngiltere'de Dil Okulu | Ýzmir Tercüme | Noter Tasdikli Tercüme | (937) 206-1283 | Çevirmen


Yüksek Kalitede, Güvenilir ve Hýzlý Danimarkaca Tercüme

Yüksek eðitim ve tecrübe sahibi Danimarkaca tercümanlarýn kalite ve güvenilirliði...

315-727-2961 - 5417823762, çeviri iþini uzun yýllardan beri profesyonel olarak yapmakta olan ve Danimarkaca lisan bilgileri, Danimarka'da edindikleri yurt dýþý eðitim ve tecrübeleriyle pekiþmiþ tercümanlarý bünyesinde barýndýran bir çeviri, tercüme ve danýþmanlýk þirketidir. 2007 yýlýnda kurumsallaþmýþ olan firmamýz, 20 yýlý aþkýn bir zamandan beri ABD, Almanya, Avustralya, Hollanda, Ýngiltere, Ýsveç, Kanada ve Türkiye baþta olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerindeki resmi ve özel kuruluþ ve organizasyonlar için tercüme hizmetleri saðlamaktadýr.

Müþteri mahremiyetinin korunmasý, zamanýndan önce teslim, pýrýl pýrýl akýcý bir dille hazýrlanmýþ aslýna sadýk, doðru ve eksiksiz çeviri, müþteri memnuniyetinin saðlanmasý, baþta gelen ilkelerimiz arasýndadýr.

Firmamýza teslim ettiðiniz Danimarkaca tercüme iþleriniz daima hedef dile ana dili düzeyinde vakýf kiþilerce yapýlýr ve son kontrolden geçirilir. Örneðin Danimarkaca'ya çevirilen metniniz, ana dili Danimarkaca olan bir redaktör tarafýndan okunup düzeltildikten sonra size teslim edilir. Türkiye'deki okullarda öðretilen Danimarkaca yabancý dil seviyesiyle yapýlan tercümeler, Danimarkaca'yý ana dili olarak konuþan bir tercüman tarafýndan yapýlacak çeviri kalitesine asla eriþemez! Nitekim bugün Turizm sektöründe, hatta 5 yýldýzlý otellerin çoðunda acemi ve ucuz tercümanlarýn çevirmiþ olduðu tanýtým kitapçýklarý hala kullanýlmakta ve bunlarý okuyan Danimarka'lý turistler için eðlence ve alay konusu olmaktadýr. Firmanýzýn prestiji söz konusuysa ucuz tercüme hizmetlerinden sakýnýn!


Tercümanlarýmýz

Mesleki Yeterliliðe Sahip...
Firmamýz, tercüme hizmeti verdikleri lisan üzerine diplomalý, mesleki yeterliliðe sahip, yetkin, ehil ve yurt dýþý tecrübeleriyle donanýmlý, konularýnda uzman yüzlerce tercümaný bünyesinde barýndýrmaktadýr.

Bize güvenerek teslim ettiðiniz her proje, içerdiði konunun uzmaný, o konuda eðitim almýþ, en az lisans, tercihen yüksek lisans ya da doktora diplomalý yetkin bir tercüman tarafýndan çevirilir ve ardýndan hedef dili ana dili seviyesinde bilen bir profesyonel tarafýndan kontrolden geçirilir.

Tercüme sektöründeki bir çok firmanýn sýrf daha ucuza maletmek çabasýyla benimsemiþ olduðu yeterince iyi olsun yeter felsefesi bizim asla kanýksamadýðýmýz bir yaklaþým olup önümüze getirilen her yeni projeyi dünkünden daha iyi yapabiliriz anlayýþýyla ele alýrýz.
Yüksek Eðitim Sahibi...
Tercümanlarýmýzýn hemen hepsi en az bir üniversite mezunu olup minimum 5 yýllýk çeviri tecrübesine sahiptirler. Master ve doktora seviyesinde eðitime sahip olup çeviri alanýndaki tecrübesi 20 yýldan fazla olan tercümanlarýmýzýn sayýsý da bir hayli kabarýktýr. Bir çok tercüme bürosunun maliyet düþürmek için yaptýðý gibi, öðrenci ya da 5 yýldan az tecrübeye sahip tercümanlarla prensip olarak çalýþmýyoruz. Tercümanlarýmýzýn çoðu 30 yaþ ve üzerinde olup belli bir profesyonel olgunluða sahip, uzmanlýk alanlarýnda vasýflý, diplomalý ve iþinin ehli kiþilerdir.

Tercüme iþinin altýn kuralý "daima ana diline çevir" olarak kabul edilirse, Türkçe'den yabancý dillere yapýlacak olan çevirilerin o dilleri ana dili seviyesinde konuþan bir profesyonel tarafýndan yapýlmasý ya da en azýndan tashih edilmiþ olmasý þarttýr.
Tercüme Hizmetlerimiz

BÝZ PROFESYONELÝZ!

    Tercüme yapmak profesyonellerin iþidir.
    Amatörlerin, hobi olarak çeviri yapanlarýn, yabancý dil öðretmenlerinin ya da yabancý dil bilen sekreterlerin eline emanet edilmemelidir!

    Sadece hatasýz olmakla kalmayýp, pýrýl pýrýl ve akýcý bir dille hazýrlanmýþ bir tercüme iþinin üretilmesi, ucuz fiyatlarla mümkün deðildir. Ancak bazen bu gerçeðin farkýna vardýðýnýzda iþ iþten geçmiþ olabilir.

    Türkiye’de “tercüman” mesleki ünvaný, avukatlýk ya da doktorluk mesleklerinde olduðu gibi yasalar altýnda koruma altýna alýnmýþ deðildir. Bu da demek oluyor ki, yeterli seviyede dil bildiðine "kendince" ikna olmuþ olan herkes tercüman olduðunu iddia edebilir. Ardýndan, uzmanlýk gerektiren bir metin önlerine getirildiðinde, býrakýn çevirebilmeyi, tam ve doðru olarak anlamakta bile zorlanacak bir dil seviyesinde olmalarýna raðmen kendilerine tercüme bürosu dahi açabilirler.

    O YÜZDEN SÝZÝ UYARIYORUZ UCUZ TERCÜME HÝZMETLERÝNDEN SAKININ!